Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van MWay productions

Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen MWay productions en Opdrachtgever(s), waarop MWay productions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze  voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met MWay productions, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 2 Offertes

Offertes van MWay productions zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

De door MWay productions gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. MWay productions is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is MWay productions er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MWay productions anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht MWay productions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt MWay productions tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

MWay productions voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft MWay productions het recht delen van het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

MWay productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

MWay productions is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan MWay productions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Als door MWay productions of door MWay productions ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt MWay productions de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. MWay productions mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.

In afwijking van lid 1, brengt MWay productions geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan MWay productions kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever MWay productions dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Tarieven

Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt MWay productions haar tarief vast volgens haar uurtarief, al dan niet opgevoerd met vooraf aangegeven toeslagen.

In het tarief van MWay productions zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent zij voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert zij bij Opdrachtgever. Bij alle werkzaamheden brengt MWay productions alleen de werkelijk bestede tijd in rekening.

Bedragen zijn exclusief BTW.

Als MWay productions met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de MWay productions niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

MWay productions mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag MWay productions de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

MWay productions zal Opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief,  inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door MWay productions geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van MWay productions genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft MWay productions het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, inclusief incasso- , buitengerechtelijke- en executiekosten.

MWay productions heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MWay productions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MWay productions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van MWay productions op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Alle door MWay productions geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van MWay productions totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever MWay productions daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.

Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering  op verzoek, meteen ter inzage te geven.

De door MWay productions geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

Wil MWay productions haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MWay productions – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van MWay productions zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 10 Onderzoek, reclames en klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan MWay productions. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat MWay productions er adequaat op kan reageren.

Als een klacht terecht is, verricht MWay productions de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is MWay productions aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MWay productions, zal MWay productions in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MWay productions extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MWay productions anders aangeeft.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

MWay productions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst MWay productions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van MWay productions kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is MWay productions bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MWay productions kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MWay productions op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MWay productions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien MWay productions tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is MWay productions gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MWay productions gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Als MWay productions aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op haar schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag MWay productions de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Voor aanvaarde opdrachten heeft MWay productions een inspanningsverplichting. Indien MWay productions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

MWay productions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat MWay productions is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

MWay productions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MWay productions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MWay productions toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MWay productions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Als MWay productions aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van MWay productions in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MWay productions of haar leidinggevende onderschikten.

Artikel 15 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart MWay productions voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MWay productions toerekenbaar is. Indien MWay productions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden MWay productions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MWay productions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MWay productions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Overmacht

Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MWay productions geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MWay productions, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

MWay productions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Is MWay productions op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 17 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

Moet MWay productions volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

MWay productions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MWay productions heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Toepasselijk recht, wijzigingen

Op elke opdracht tussen MWay productions en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar MWay productions staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.